Morning Class Stuff

Weapons

ZKNR JODO Kata

Hiroshi Ikeda – Jo & Bokken Kata

Hiroshi Ikeda – Jo & Bokken Kata

Mitsugi Saotome – Patrol Kata

Aikido Teachers:

Morito Suganuma Sensei

Yasuno Masatoshi

Hiroshi Isoyama

Techniques:

Sankyo

 

Tenchinage

 

 

 

Shihonage

 

Yokomen uchi Iriminage

 

Kata-dori Kaiten-nage Uchi & Soto

Kumijo #5 Variations

 

Sato Sensei

Aiki Otoshi

Hiki Otoshi – Christian Tissier – Sankyo to Hiki Otoshi to Koshinage

Kumitachi 1
Kumitachi 2
Kumitachi 3
Kumitachi 4
Kumitachi 5
Kumitach – 6
Kumitachi – 7
Kumitachi – 8
Kumitachi – 9
Kumitachi – 10
Kumitachi – 11
Kumitachi – 12
Kumitachi – 13
Kumitachi – 14
Kumitachi – 15

Kumijo 1 thru 6

Mitsugi Saotome Sensei’s Principles of Aikido

Hiroshi Ikeda Sensei’s Koshinage

Koshinage ver 1 23:05

Shihan Mitsugi Saotome, uke shidoin Raso Hultgren

Shohei Juku Aikido – Suganuma sensei (Part 1)

Roll Practice:

Makiotoshi